Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fehér házi tanácsadó jelent biztonsági kockázatot?

2020.01.20

 

Fehér házi tanácsadó jelent biztonsági kockázatot?

2020. január 20. 8:33
 
 
 
Andrew Peeket két hónap után biztonságiakkal kísérték ki.
 

Kényszerszabadságra küldték a Fehér Ház európai és orosz kérdésekkel foglalkozó tanácsadóját, mert biztonsági vizsgálat folyik ellene – jelentette több amerikai médium vasárnap este. Az értesülést elsőként az AP közölte kormányzati forrásokra hivatkozva. Az amerikai hírügynökség megnevezte az érintettet: Andrew Peek tavaly november óta dolgozik a Fehér Ház tanácsadójaként.

Peeket a sajtóinformációk szerint pénteken őrök kíséretében vezették ki a Fehér Ház épületkomplexumából. A Nemzetbiztonsági Tanács vasárnap este közleményt adott ki, amelyben tudatta, hogy személyzeti kérdéseket „nem tárgyal meg a nyilvánosság előtt”.

Peek korábban helyettes külügyi államtitkárként iraki és iráni politikával foglalkozott, azt megelőzően pedig a Texasi Egyetem nemzetbiztonsági tanulmányokon dolgozó központjának kutatója volt. Az Egyesült Államok hadseregében hírszerző tisztként teljesített szolgálatot Afganisztánban.

(MTI)

 
 

A tanácsadásról a Biblia alapján

Az elnökök, vezetők és tanácsadóik közötti viszony, az, hogy ki kerülhet olyan helyzetbe, hogy az elnöknek egyáltalában bármiféle tanácsot adhasson, kulcskérdés a vezetésben. A történelemben sok példa van a rossz tanácsadók és a jó tanácsadók történelembefolyásoló erejéről.

Hogy a Bibliánál maradjunk, az első tanácsadó maga Isten volt:

5 Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté.

6 És monda az Úr Kainnak: Miért gerjedtél haragra? és miért csüggesztéd le fejedet?

7Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta./I. Mózes 4.rész

 

Kain nem hallgatott a jó tanácsra és megölte Ábelt.

 

 A nép vezetésének minisztériumi technikája egy jó tanácsadótól származik Jethrótól, Midián papjától:

13 És lőn másod napon, leűle Mózes törvényt tenni a népnek; a nép pedig áll vala Mózes előtt reggeltől estig.

14 S amikor látja vala Mózes ipa mind azt, amit ő a néppel cselekedék, monda: Mi dolog az, amit te a néppel cselekszel; miért űlsz te egymagad, mind az egész nép pedig előtted áll reggeltől estig?

15 És monda Mózes az ő ipának: Mert a nép Isten akaratát tudakolni jön hozzám;

16 Ha ügyök-bajok van, én hozzám jőnek és törvényt teszek az ember között és felebarátja között és tudtára adom az Isten végezéseit és törvényeit.

17 Mózes ipa pedig monda néki: Nem jó az, amit te cselekszel.

18 Felettébb kifáradsz te is, ez a nép is, amely veled van; mert erőd felett való dolog ez, nem végezheted azt egymagad.

19 Most azért hallgass az én szavamra, tanácsot adok néked és az Isten veled lesz. Te légy a népnek szószólója az Isten előtt, és te vidd az ügyeket Isten eleibe.

20 És tanítsd őket a rendeletekre és törvényekre és add tudtokra az útat, amelyen járniok kell és a tenni valót, amelyet tenniök kell.

21 És szemelj ki magad az egész nép közül derék, istenfélő férfiakat, igazságos férfiakat, akik gyűlölik a haszonlesést és tedd közöttük előljárókká, ezeredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké.

 

Dávidnak volt egy tökéletes tanácsosa:

 

23 És Akhitófel tanácsa, melyet adott, olyannak tekintetett abban az időben, mintha valaki az Isten szavát kérdezte volna; olyan volt Akhitófelnek minden tanácsa mind Dávid előtt, mind Absolon előtt./II: Sámuel 16. rész

 

Azonban Dávid fia, Absalon fellázadt apja ellen és Dávidnak menekülnie kellett. Akhitófel több tanácsát is megfogadta Absalon. Utána azonban másra hallgatott. Akhitófel tanácsaiban tökéletes volt, de nem a király személyéhez volt hű, hanem a hatalom mindenkori birtokosát segítette. Ezért amikor látta, hogy nem fogadja meg az új király a tanácsát, felakasztotta magát. És igaza volt, Absalont leverte Dávid

.

 

Salamon után fia Roboám lett a király. A nép az adók könnyítését kérte az új királytól.

 

3 És hozzá küldvén, elhivaták őt); elmenének Jeroboám és az Izráel egész gyülekezete, és szólának Roboámnak, mondván:

4 A te atyád igen megnehezítette a mi igánkat, de te most könnyebbítsd meg atyádnak kemény szolgálatát, és a nehéz igát, amelyet mi reánk vetett, és szolgálunk néked.

 

 

6 És tanácsot tarta Roboám király a vénekkel, akik Salamon, az ő atyja előtt állottak vala életében, mondván: Micsoda tanácsot adtok ti, hogy milyen választ adjak e népnek?

7 És szólának azok, mondván: Ha e mai napon szolgája lész e népnek, és nékik szolgálsz, és választ adsz nékik, és jó szót adsz nékik: mind éltig szolgálnak néked.

8 De ő megveté a vének tanácsát, amelyet néki adtak, és tanácsot tarta az ifjakkal, akik ő vele együtt nevekedtek volt fel, és akik ő előtte udvarlottak.

9 És monda azoknak: Micsoda tanácsot adtok ti, hogy választ adjunk e népnek, amely nékem szólván, azt mondja: Könnyebbítsd meg az igát, amelyet reánk vetett a te atyád?

10 És mondának néki az ifjak, akik együtt nevekedtek volt fel ő vele: Így szólj ennek a népnek, amely szólván néked, ezt mondja: A te atyád megnehezítette a mi igánkat, te pedig könnyebbítsd meg nékünk; ekképpen szólj nékik: Az én kis ujjam vastagabb az én atyám derekánál.

11 Most azért, ha az én atyám reátok nehéz igát vetett, én még nehezebbé teszem a ti igátokat: ha az én atyám ostorral fékezett titeket, én skorpiókkal ostorozlak benneteket.

 

13 És a király kemény választ adott a népnek, megvetve a vének tanácsát, amelyet adtak vala néki;

 

És kettészakadt az ország:

16 Mikor pedig látta az egész Izráel, hogy meg nem hallgatta őket a király, felele az egész nép a királynak ekképpen: Micsoda részünk van nékünk Dávidban? Nincsen nékünk örökségünk az Isai fiában: menj el a te hajlékidba, óh Izráel! Most viseld gondját immár a te házadnak, óh Dávid! Elméne azért az Izráel az ő hajlékiba;

17 Úgy hogy Roboám csak azokon az Izráel fiain uralkodék, akik Júda városaiban laktak.

18 És amikor elküldé Roboám király Adorámot, az adószedőt, megkövezé őt az egész Izráel, és meghala, és maga Roboám király is hamarsággal szekerébe üle, hogy elmeneküljön Jeruzsálembe.

19 Így szakada el az Izráel népe Dávidnak házától mind e mai napig./I. Királyok 12.

 

Az Újszövetségben a tanácskozásokat a farizeusok tartották:

 59 A főpapok pedig és a vének és az egész tanács hamis bizonyságot keresnek vala Jézus ellen, hogy megölhessék őt;

 

Jézus Krisztus feltámadása után is tanácskoztak:

 

12 És egybegyülekezvén a vénekkel együtt, és tanácsot tartván, sok pénzt adának a vitézeknek,

13 Ezt mondván: Mondjátok, hogy: Az ő tanítványai odajövén éjjel, ellopák őt, mikor mi aluvánk.

14 És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt, és kimentünk titeket a bajból.

 

Amikor Saulusból Paulus, Saulból Pál lett a danmaszkuszi úton, rögtön problémái támadtak:

Vala pedig Saulus a damaskusi tanítványokkal néhány napig.

20 És azonnal prédikálá a zsinagógákban a Krisztust, hogy ő az Isten Fia.

21 Álmélkodnak vala pedig mindnyájan, akik hallák, és mondának: Nem ez-é az, aki pusztította Jeruzsálemben azokat, akik ezt a nevet hívják segítségül, és ide is azért jött, hogy őket fogva vigye a főpapokhoz?

22 Saulus pedig annál inkább erőt vőn, és zavarba hozta a Damaskusban lakó zsidókat, bebizonyítván, hogy ez a Krisztus.

23 Több nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartának, hogy őt megöljék:/Apostolok cselekedetei rész