Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hogyan valósult meg a szőlőművesek és a tulajdonosa közötti ellenségeskedésről szóló példabeszéd a világtörténelemben?

 Hogyan valósult meg a szőlőművesek és a tulajdonosa közötti ellenségeskedésről szóló példabeszéd a világtörténelemben?

 

Németh Sándor prédikációi alapján írta

 

Szabó Gábor

 Márk evangélium 11.rész:

27 És ismét Jeruzsálembe menének. Mikor pedig ő a templomban körüljára, hozzámennek vala a főpapok és az írástudók és a vének.

 12.rész:

1. És kezde nékik példázatokban beszélni: Egy ember szőlőt ültetett, és körülvevé gyepűvel, és sajtót ása, és tornyot építe, és kiadá azt munkásoknak, és elutazék.

2 És a maga idejében szolgát külde a munkásokhoz, hogy kapjon a munkásoktól a szőlő gyümölcséből.

3 Azok pedig megfogván azt, megverék, és üresen küldék vissza.

4 És ismét külde hozzájuk egy másik szolgát; azt pedig kővel dobálván meg, fejét betörék, és gyalázattal illetve, visszaküldék.

5 És ismét másikat külde; ezt pedig megölék: és sok másokat; némelyeket megvervén, némelyeket pedig megölvén.

6 Minthogy pedig még egy egyetlen szerelmes fia is vala, utoljára azt is elküldé hozzájok, ezt mondván: A fiamat meg fogják becsülni.

7 Azok a munkások azonban ezt mondák magok között: Ez az örökös; jertek, öljük meg őt, és a miénk lesz az örökség.

8 És megfogván azt, megölék, és a szőlőn kívül veték.

9 Mit cselekszik hát a szőlőnek ura? Eljő és elveszti a munkásokat, és a szőlőt másoknak adja.

 

 

A tulajdonos szőlőt ültetett. Ki a szőlőültető? Az Atya Isten. Mivel azonosíthatjuk a szőlőt?

 

A szőlő a példabeszédben az Ábrahám hitéből származó nép, a zsidóság.

Az első, akire a szőlőültetés példabeszéde vonatkozhat Ábrahám. Az ősatyának százéves korára elhalt a gyermeknemzési képessége, a feleségének Sárának ugyancsak. De mivel hitt Isten szavának, hogy gyermeke születik, ezért hit által megnyerte a fiát, megszülte Sára Izsákot. Isten szövetséget kötött Izsákkal, a fiúval és az ő fiával Jákóbbal is, hogy megáldja a leszármazottjait, ha vele járnak, csak Ő reá hallgatnak. Így Isten önmagát Ábrahám, Izsák, Jákób Isteneként határozta meg.

 

Így a szőlő a hit gyümölcse, a példabeszédben az Ábrahám hitéből származó nép, a zsidóság. Ámde másodjára a Názáreti Jézus által alapított újszövetségi kereszténység is a hit alapján áll. A keresztények így Ábrahám hitének gyümölcseként hisznek Jézus Krisztus feltámadásában és visszajövetelében. Ezért a hitből élő Egyház is Isten szőlője. A nemzetekből kihívottak is az Istenbe, Jézus feltámadásába vetett hitük miatt jogosultak Isten országára, amely elsőként itt a földön valósul meg és ezer évig tart a Názáreti Jézus uralkodása alatt. A Bibliában általában minden két bizonyságon áll meg, így a szőlőművesek példabeszéde is kétszer valósul meg a világtörténelemben.

 

Az első megvalósulása a történelmi Izrael, a második pedig a kereszténység sorsában történik meg. Négy különálló eseményre bontható a történet. A szolgákat a négy különálló szakaszban egyre súlyosabb inzultusok érik, míg a végén (az első ciklusnak) a Fiút megölik. A második ciklusnak a végén erre már nem lesz lehetőségük, Názáreti Jézus Krisztus bíróként és uralkodóként jön vissza.

 

A szőlő tulajdonosa, Isten által küldött szolgák első ciklusban a szőlőműveseket szimbolizáló zsidósághoz mentek.

 

A szőlőbe első szakaszban, amit az egyiptomi kivonulástól, Kánaán elfoglalásától számíthatunk, az Úrtól a szőlőbe kiküldött szolgák sora Salamon dicsőséges királyságával ért véget. A király halála után Izrael két államra szakadt szét, Izraelre és Júdeára.

 

A második, a következő elküldetési szakasz ettől kezdve Izrael babiloni száműzetéséig tartott. Az Úr prófétákon keresztül intette az övéit, hogy maradjanak meg Ő mellette, ne hajoljanak el más istenek imádásához. De a zsidóság nem hallgatott Isten szavára, a prófétákra, közülük többeket megöltek. A szakasz végét az Első Templom lerombolása jelzi. Az ítélet oka az volt, hogy az izraeliták az igaz Isten mellett más isteneket, szellemi lényeket is imádtak.

 

A harmadik szakasz a babiloni száműzetésből visszatért izraeliták által újjáalapított Júdeába elküldött Isten szolgái. Az ő megpróbáltatásaik a Názáreti Jézus Krisztus fellépéséig tartottak.

 

A negyedik szakaszban Isten elküldte szeretett Fiát, hogy megváltsa azokat, akik Ő benne hisznek. Jézusnak meg kellett halnia, fel kellett áldoznia magát bűneinkért és vétkeinkért. A farizeusok hergelték fel a népet, hogy  ítélje halálra Pilátus a Názáreti Jézust és a rómaiakkal feszíttették meg. Jézus Krisztus a harmadik napon feltámadt, mivel nem volt benne bűn, a halál nem tudta fogva tartani és felment a mennyekbe.

 

Ezek után elkezdődött a kereszténység ciklusa, újra, másodszorra is megismétlődött az Úr szolgáinak elküldése a szőlőbe. Az Úr a hivatalosak szőlőjét másoknak adta, ahogyan azt a példabeszédben megmondta. Újra jöttek Isten szolgái a szőlőbe, akiket újfent üldöznek.

 

Az első szakasz az apostolok időszaka, akik vértanúk lettek hitükért, az első század végéig.

 

A második szakasz az apostoli kortól Konstantinig, a Niceai I. egyetemes zsinatig tartó üldöztetés. A korszakot véres keresztényüldözések sora jellemzi.

 

A Níceai zsinattól, 325-től kezdve a kereszténységet államvallásnak tarthatjuk.  De Isten szolgáinak üldözése, akik a Biblia alapján keresték az Úrral való közösséget, nem állt le. Istennek számtalan szolgája lett a reformáció üldözésében mártírrá. Ez a szakasz 1900-ig, a Szentlélek újabb erőteljes kiáradásáig, a pünkösdi mozgalom megjelenéséig tartott.

 

A harmadik szakasz 1900-tól napjainkig és még tovább a Názáreti Jézus visszajöveteléig tart.

 

A negyedik szakasz Isten királysága a földön, a gondtalan jóllét ezer esztendeje. Boldog, aki részt vehet benne.