Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hova tűnt a Özönvíz vize?

2015.01.11

 

HOVA TŰNT AZ ÖZÖNVÍZ VIZE?

 

17 Mikor az özönvíz negyven napig volt a földön, annyira nevekedének a vizek, hogy felveheték a bárkát, és az felemelkedék a földről.

  18 A vizek pedig áradának és egyre nevekedének a földön, és a bárka jár vala a víz színén.

   19 Azután a vizek felette igen nagy erőt vevének a földön, és a legmagasabb hegyek is mind elboríttatának, melyek az egész ég alatt valának.

   20 Tizenöt singgel nevekedének a vizek feljebb, minekutána a hegyek elboríttattak vala.”(1Móz 7:17-20)

 

Az elbeszélés szerinti vízmennyiség azt jelenti, hogy a Csomolungma 8848 m-es magassága fölött állta a vízszint.

 

   1Móz 8:1 Megemlékezék pedig az Isten Noéról, és minden vadról, minden baromról, mely ő vele a bárkában vala: és szelet bocsáta az Isten a földre, és a vizek megapadának.

   1Móz 8:2 És bezárulának a mélység forrásai s az ég csatornái; és megszűnt az eső az égből.

   1Móz 8:3 És elmenének a vizek a földről folyton fogyván, és száz ötven nap múlva megfogyatkozának a vizek.

   1Móz 8:4 A bárka pedig a hetedik hónapban, a hónak tizenhetedik napján, megfeneklett az Ararát hegyén.

   1Móz 8:5 A vizek pedig folyton fogyának a tizedik hónapig; a tizedikben, a hó első napján meglátszának a hegyek csúcsai.

 

10 Az Úr trónolt az özönvíz felett; így trónol az Úr, mint király, mindörökké.

11 Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel. (Zsolt 29:10-11)

 

 Ez a hatalmas mennyiségű víz a Föld alá húzódott vissza:

 

Többóceánnyi vizet találtak a föld alatt

 

„Amerikai geológusok a Föld legnagyobb víztartalékát találták meg Észak-Amerika alatt, 643 kilométeres mélységben. A víz azonban nem a megszokott folyékony állapotában van jelen, hanem sziklába ágyazódva. Steve Jacobsen és Brandon Schmandt magmazárványokat mutatott ki ebben a mélységben, amelyek a víz jelenlétére utalnak.

A felfedezésből az következik, hogy a Föld felszínén lévő víz a lemeztektonikai mozgás eredményeként ilyen mélységekbe is eljut, és az ott található sziklák részleges olvadását okozza.

Tudósok régóta sejtették, hogy a földköpeny sziklás rétegeiben, valahol a 400–660 kilométeres mélységben víz kerülhetett csapdába. Ez a tanulmány szolgáltatja az első közvetlen bizonyítékokat az elmélettel kapcsolatban. A kutatók kombinálták Jacobsen laboratóriumi kísérleteit, amelyben a 643 kilométeres mélység nagy nyomását szimulálva tanulmányozta az olvadt sziklákat, valamint Schmandt kiterjedt szeizmológiai méréseit, amihez az USArray kétezer szenzorból álló hálózatát használta.

Ha a vizsgált rétegben lévő szikla tömegének csak egy százaléka H2O, akkor háromszor annyi víz van odalent, mint az óceánjainkban. Ezt a vizet azonban aligha fogja bárki is bepalackozva árulni (hiába kínálkoznak nagyszerű márkanevek), mert az, az ásványok molekuláris struktúrájában van csapdába ejtve.”/index.hu/tudomany/2014/06/

 

Lehetséges, hogy mégsem a kőzetek tárolják az eltűnt vízmennyiséget, hanem az ún. „üreges Föld” elmélet szerint a Föld belsejébe húzódott vissza. De az viszont tudományos tény, hogy a sziklák három óceánnyi vizet tárolnak. Minimum.

Annak az Istennek, akinek hatalma volt vízözönt bocsátani a Földre, annak hatalma volt arra is, hogy a visszahúzódó vizet akár kőzetágyba zárja, akár pedig a bolygó belsejében tárolja. Valahova el kellett raktároznia, hiszen ez már legalább a második vízözön volt a Földön, amint az Noé történetéből kiderül. Ádám teremtésétől Kr. e. l-ig 4028 esztendő telt el. Ádám teremtésétől az özönvízig eltelt 1656 év.

Lehet állítani, hogy nem létezett a Vízözön. Azonban bármely történelemkönyv arról számol be, hogy jelen civilizációnk az első városa Úr városa volt. 

 

8  Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.

   9  Ez hatalmas vadász vala az Úr előtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród.

   10  Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád és Kálnéh a Sineár földén.

   11  E földről ment aztán Asszíriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht.

   12  És Reszent Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város.

 

„Hammurápi uralkodása alatt (Kr.e 1792 – 1750) Babilon a világ egyik legnagyobb városa volt, kimagasló tudományos eredményekkel és jogrendszerrel dicsekedhetett. Hammurápi törvénykönyvén – egy ékírásos fekete sztélén-, nagy részletességgel megfogalmazott törvények, büntetések és a mindennapi élet egyéb aspektusait szabályozó rendelkezések olvashatók. A Hammurápi korabeli Babilon híres volt kifinomult költészetéről, illetve az orvoslás, a matematika, a csillagászat és más természettudományok terén elért rendkívüli eredményeiről.” /noiportal.hu/main/

A babiloni régészeti feltárások során magas színvonalú építészeti, aranyműves, kézműves tárgyakat találtak. Mégiscsak meg kellene magyarázni, hogyan jött létere egy ilyen kulturális robbanása az emberiségnek a semmiből? Lehetséges ugyan a földönkívüliek beavatkozása, de a Vízözön leírása sokkal reálisabb okot szolgáltat ennél. A Vízözön előtti emberi civilizáció fejlődésének eredményeit mentették át Bábelbe. Azonban képet kaphatunk arról is, milyen társadalmi viszonyok uralkodtak a Vízözön előtt. Az egész udvartartás rutinszerű feláldozása, az emberi élet semmibevevését, az uralkodó életének felmagasztalását jelenti. Mivel ez a kultúra még tudatában volt a Vízözön előtti ismereteknek, ezért viselkedésük az elmúlt korszak  emberi élethez való viszonyát is tükrözi.
 

Az őssumer kor

 

„A sumerek néhány hullámban, fokozatosan érkezhettek Mezopotámia területére az Uruk-kultúra időszakában. Eredetükről semmi biztosat nem tudunk, eredethagyományt nem őriztek meg, az ország lakóinak tartották magukat. Valószínű legfeljebb annyi, hogy tengeri úton érkeztek, a Perzsa-öböl felől: a már jellegzetes sumer kultúra dél-északi irányban terjedt el. A sumerek korábban feltételezett hegyvidéki eredete tévedés. Antropológiailag a sumerek ugyanúgy keverék típust képviselnek, mint a protoakkádok. Nyelvük önmagában áll, rokonok nélkül; az eddigi rokonítási kísérletek a kártékony dilettantizmus határán, vagy éppen azon túl mozognak. (Így a magyar nyelvvel való egybevetés is.) Amit a 3. évezredi dél-mezopotámiai kultúrában jellegzetesen sumernek minősíthetünk, mind itt fejlődött ki Ubaid- és Uruk-kori előzményekből. A sumer nép és kultúra tehát történetileg nézve teljes egészében Dél-Mezopotámiához kötött; az eredetkutatás ebben az esetben is értelmetlen.
Az Uruk-kultúra valószínűleg fokozatosan sumerizálódott; a sumerek beépültek a már kialakult termelési viszonyokba, de az ő nyelvük vált Dél-Mezopotámia beszélt nyelvévé. Ugyanakkor átvették a presumer lakosságtól a folyó- és helyneveket - ezek némelyikét átértelmezték sumerre is, pl. a sumer uru, "város" szó változataival Uruk és Eridu nevét is (előbbit "Város", utóbbit "a szép város" jelentéssel) -; átvették a termékenységkultusz jelképeinek nevét, a kialakult istenfogalomnak megfelelően istennek minősítve e jelképeket (Innin = "a nád úrnője", de sumerül "az ég istene").” /Komoróczy Géza:Mezopotámia története az őskortól a perzsa hódításig (Kr. e. 539)/Elektronikus kiadás: Terebess Ázsia ETár/terebess.hu/keletkultinfo/

 

A szerző szerint:„ Eredetükről semmi biztosat nem tudunk”, „a sumer nép és kultúra tehát történetileg nézve teljes egészében Dél-Mezopotámiához kötött” Ez igazolja a bibliai történetleírást. „Nyelvük önmagában áll, rokonok nélkül”, ez meg a bábeli zűrzavart támasztja alá.

 

  29 " Ábrám pedig és Nákhor vőnek maguknak feleséget: az Ábrám feleségének neve Szárai; a Nákhor feleségének neve Milkhah, Háránnak Milkhah atyjának és Jiszkáh atyjának leánya.

   30  Szárai pedig magtalan vala; nem vala neki gyermeke.

   31  És felvevé Tháré Ábrámot az ő fiát, és Lótot, Háránnak fiát, az ő unokáját, és Szárait, az ő menyét, Ábrámnak az ő fiának feleségét, és kiindulának együtt Úr-Kaszdimból, hogy Kanaán földére menjenek. És eljutának Háránig, és ott letelepedének.

   32  Vala pedig Tháré kétszáz öt esztendős, és meghala Tháré Háránban.”(1Móz 11:29-32) 

 

„Úr ókori sumér város királyi temetőjéből származó koponyák CT-vizsgálata arra derített fényt, hogy a rituális áldozatokra kegyetlen halál várt.

 

Úr ókori mezopotámiai sumér város, a bibliai hagyomány szerint Ábrahám szülővárosa, a mai Tell-Mukajjár mellett található Irakban. A terület Kr. e. 4300-tól volt lakott, a Kr. e. III. évezred folyamán gazdasági, politikai és kulturális szempontból egyaránt Dél-Mezopotámia egyik legfontosabb sumér városa volt. Ur városa, amelyet az Eufráteszből induló csatorna vett körül, a Perzsa-öböl legnagyobb forgalmú kikötőjeként ellenőrizhette a folyó kereskedelmét.

A temetőt még az 1920-as években tárták fel, és a sírokban gazdag arany leletegyüttesre, ékszerek sokaságára bukkantak. A kétezer temetkezés vizsgálata során a kutatóknak rá kellet jönniük, hogy Úr városában nagyüzemi módon folyt a rituális gyilkosság. Egy király vagy királyné elhunytakor, vagy akár előtte udvartartásukat - a szolgákat, harcosokat feláldozták, a holttesteket pedig gondosan felöltöztették - a nőkre kifinomult fejéket adtak, a testőrök mellé fegyvereiket helyezték.

A Pennsylvaniai Egyetem és a British Museum együttműködésében folyó feltárásokat C. Leonard Woolley brit régész irányította, aki szerint az uralkodók túlvilági kísérői bemasíroztak a sírkamrába, ahol kiitták a méregpoharat, majd lefeküdtek, a halálra várva. Az angol archeológus feltételezését, hogy az áldozatoknak kegyes halál jutott osztályrészül, tényként fogadta el a szakmai közösség.

A rengeteg emberi maradvány között csupán néhány koponya maradt fenn, de azokat is összeroppantotta az évezredek során gyarapodó földréteg súlya. Ez korábban lehetetlenné tette a koponyák rekonstruálását.

A Pennsylvaniai Egyetem régészeti és antropológiai múzeuma a közelmúltban az Úr városából származó leletanyag újbóli bemutatását tervezve komputeres tomográfiai (CT) vizsgálatnak vetett alá két 4500 éves koponyát - egy férfiét és egy nőét. A vizsgálatok során minden csontdarabkáról háromdimenziós felvétel készült, és meghatározták azok helyét.

A harcos koponyájában két kerek lyukat fedeztek fel, az asszonyéban pedig egyet, mindegyik átmérője 2,5 centiméteres volt. A lyukaktól a szélrózsa minden irányába repedések futnak a koponyacsontban. A vizsgálatokat irányító Janet M. Monge antropológus szerint ilyen repedések csak akkor keletkezhettek, ha az adott személy még életében szerezte a sérülést. Egy hosszú ideje halott személy csontjai törékennyé válnak, s üvegként roppannak össze.

Monge meglátása szerint a sérüléseket valamilyen hegyes eszköz okozhatta, és a halál csaknem azonnal bekövetkezett.

Az uralkodók halálához kapcsolódó rituális gyilkosságok gyakorlata más ókori kultúrákban is elterjedt, és ez felveti a kérdést, hogy ki vállalta a királyi udvarban a szolgálatot, ha tudta, hogy milyen sors vár rá. "Ez csaknem olyan, mint egy tömeggyilkosság, számunkra nehéz ezt megérteni, ám azokban a kultúrákban nagy tisztelet övezte az uralkodói udvartartás tagjait, akik igen jól éltek a királyt szolgálva. Valamit valamiért elv alapján működött, addig, míg nem érkezett el a halál pillanata, semmiféle gondjuk-bajuk nem volt" - magyarázta Janet M. Monge.

Richard L. Zettler, a mezopotámiai régészet szaktekintélye, és a tárlat társkurátora szerint az új vizsgálatok azt is kimutatták, hogy az áldozatok némelyikének holttestét felhevítették, kissé "megpörkölték", majd valamilyen higanyvegyülettel kezelték. Ez egyfajta primitív tartósítási eljárás volt, nem olyan fejlett, mint a kortársaik, az ókori egyiptomiak által kidolgozott mumifikálás. "Ez az eljárás azt a célt szolgálta, hogy meggátolja a temetési szertartásig a holttestek bomlását" - emelte ki Richart L. Zettler.”/Brutálisan kivégezték a rituális áldozatokat Úr városában, index.hu/

 


”Az emberiség a leleményes sumeroknak köszönheti a kereket, az ekét, a városi és a társadalmi szerveződés formáit, valamint az írás tudományát. Ez a vibrálóan eleven kultúra sajnos mégis feledésbe merült, amikor a Közel-Kelet civilizációjának központja Mezopotámiából áttolódott az Iráni-fennsíkra. Miután megváltozott az Eufrátesz folyásának iránya, és a meder eltávolodott a várostól, a hanyatlásnak induló ősi város falait szétmállasztotta, majd betemette a homok.”/ noiportal.hu/