Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Miért különbözik az Újszövetségben az Ószövetségi idézet?

2015.02.16

 

Tarjányi Béla                  
Bibliafordításaink – és a Szeptuaginta

 

A mai bibliafordítások készítése során kötelezőnek tekintett és általánosan elfogadott alapszabály, hogy az Ószövetséget héber eredetiből kell fordítani. Azokat az ószövetségi könyveket, amelyek nem maradtak fenn, csak görögül, az Ószövetség görög fordításából, a Szeptuagintából vesszük. (Ezeket a könyveket a protestánsok nem tekintik a Biblia részének, így ezek nem is szerepelnek a protestáns bibliakiadásokban.)

Ez a gyakorlat azonban egy érdekes ellentmondást hordoz magában. Az Újszövetség szerzői számos helyen idézik az ószövetségi könyveket, és ezeknek mintegy kétharmadáról nyilvánvalóan megállapítható, hogy a szent szerzők nem a héber szöveget, hanem az attól gyakorta eltérő Hetvenes fordítás szövegét idézik. Így az Újszövetségben idézett ószövetségi idézeteket gyakran hiába keressük szentíráskiadásaink ószövetségi részében, mert azokon a helyeken a Szeptuaginta szövegétől eltérő héber Ószövetség fordítása szerepel.

Hogy ezt az érdekes, sőt visszás helyzetet jobban áttekinthessük, az alábbiakban bemutatunk 24 újszövetségi helyet, ahol a szerzők az Ószövetséget idézik, és megadjuk az idézett ószövetségi helyeken található szövegeket néhány újabb szentírásfordításban. A vizsgált fordítások a következők: a francia Jeruzsálemi Biblia (JB (1961)), a német Egységfordítás (NE), az Új Protestáns Bibliafordítás (UPB, „Újfordítású Biblia”), az Új Katolikus Bibliafordítás (UKB, Szt. I. T.) és a Káldi-Neovulgáta Bibliafordítás (KNB). Az összehasonlítás kedvéért jelezzük a Vulgáta, a Neovul­gáta és a Károlyi fordítás (1590) megoldásait is.

Megfigyelhető, hogy a Jeruzsálemi Biblia, az Egységfordítás és a protestáns fordítás következetes abban, hogy mindig a héber szöveget fordítja, így náluk az Újszövetségben szereplő idézet nem egyezik meg az Ószövetségben található szöveggel. A Neovulgáta, az UKB és a KNB nem ilyen következetes ebben, ezekben a fordításokban található néhány kivétel, amint a következő oldalakon bemutatott 24 példa alapján nyilvánvaló lesz számunkra.

 

ALAPUL VETT BIBLIASZÖVEGEK: Görög Újszövetség: E. Nestle – K. Aland, Novum Testamentum Graece et Latine, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1998; Görög Ószövetség: A. Rahlfs, Septuaginta, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1979; Héber Ószövetség: R. Kittel, Biblia Hebraica Stuttgartensia, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1990.

VIZSGÁLT SZENTÍRÁSFORDÍTÁSOK: Károlyi Biblia: Károli Gáspár, Szent Biblia, ny. Mantskovit Bálint, Vizsoly 1590; Káldi Biblia: Káldi György S.J., Szent Biblia, ny. Formika Máté, Bécs 1626; Vulgáta: Biblia Sacra iuxta Vulgatam Clementinam, Desclée et Socii, Róma 1956; Neovulgáta: Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio, Libreria Ed. Vat., Róma 1986; Jeruzsálemi Biblia (JB): La Sainte Bible de l`École Biblique de Jérusalem, du Cerf, Párizs 1961; Német Egységfordítás(NEF): Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, Das Alte Testament, Katholische Bibelanstalt, Stuttgart, 1974; Uj Olasz Fordítás (UOF): La Bibbia, Via Verita e Vita, Nova versione ufficiale della Conferenza Episcoplae Italiana, Edizioni San Paolo, Milano 2009; Új Protestáns Bibliafordítás (UPB): Biblia, Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, Kálvin János Kiadó, Budapest, 2006; Új Katolikus Bibliafordítás (UKB): Biblia, Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, Szent István Társulat, Budapest 2006; Káldi-Neovulgáta Bibliafordítás (KNB): Ó- és Újszövetségi Szentírás a Neovulgáta alapján, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Budapest 2008.

Az alább bemutatott példákat látva elképzelhetjük, mi történik, ha netán akad olyan „elvetemült” bibliaolvasó, aki az Újszövetség egy adott helyén az ószövetségi idézethez érve meg akarja azt keresni Bibliájának ószövetségi részében: szinte soha meg nem találja azt. Mert az Iz 7,14-ben „a szűz fogan” helyett „fiatalasszonyt" talál (jeune fille, junge Frau, fiatal nő), a „mennyei kenyér” helyett „gabonát” (Zsolt 78,24: froment, gabona), az „irgalmasságot akarok” helyett „szeretetet” (Óz 6,6), „a fán függ” helyett „akasztottat” (MTörv 21,23), a „bot vége” helyett „ágy végét” (Ter 47,31), „hetvenöt” helyett „hetvenet” (Ter 46,27), vakság helyett fogságot (Iz 61,1), angyalok helyett Istent (Zsolt 8,6), „üdvösség” helyett „együtt”-et (Iz 40,5) stb. És van, amit egyáltalán meg sem talál, mert elveszett – mint pl. a Lélek hetedik ajándéka, a „jámborság” az Iz 11,2-ből. A újkori katolikus bibliafordításoknak (a Vulgáta nyomán) néhányat azért sikerült megmenteniük ezek közül: a 24 vizsgált hellyel számolva a Neovulgáta hatot őrzött meg az elveszett Szeptuaginta-idézetekből (pl. szűz, mennyei kenyér, irgalmasság, fán függ, angyalok), a KNB ötöt, az UKB hármat, az Új Olasz Fordítás kettőt (szűz, égi kenyér), a német Egységfordítás pedig csak egyet („mennyei kenyér”). A Vulgáta a 24-ből még 9 helyen követte a Hetvenes fordítás szövegét. (Egyedül a Jeruzsálemi Biblia az abszolút következetes a héber szöveg fordításában, ld. „szűz” helyett „fiatal nő”, égi „kenyér” helyett égi „gabona”.) Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a Szeptuaginta szövege (keresztény) teológiai szempontból gyakran gazdagabb, kifejezőbb, Pl. minden test meglátja az "üdvösséget" (héb.: egyformán); az ő nevében bíznak a "nemzetek" (héb.: szigetek); "az emberek" maradéka (héb.: Edom maradéka); a maradék "üdvözül" (héb.: visszatér); a nép, amelyet "megszereztem" (héb.: formáltam) stb.

Ez a helyzet meglehetősen elgondolkoztató. Hogyan lehet az, hogy az a bibliaszöveg – mármint az Ószövetség görög fordítása, az ún. Hetvenes fordítás –, amelyet az Ősegyház, a korai kereszténység az első századok során gyakorlatilag kizárólagosan használt (ld. a Függeléket), és amelyet az újszövetségi szerzők sugalmazott bibliaszövegként idéztek, számunkra nem elfogadható, csak a kora-középkorban a masszóréta zsidó tudósok által revideált héber szöveg? Hiszen így tulajdonképpen meghazudtoljuk az újszövetségi szerzőket, amikor az idézett ószövetségi helyeket nem megfelelően adjuk vissza bibliafordításaink ószövetségi részében! Szerencse, hogy a mai Szentírást forgató katolikus hívek jobbára csak az Újszövetséget olvassák, és nem zavarja őket, ha az idézetek megfelelőjét nem találják az Ószövetségben. A szakembereket meg azért nem zavarja, mert ők tudják, hogy hol keressék ezeknek az idézeteknek a megfelelőjét: a Szeptuagintában, amelyet mi is engedelmesen félretettünk, mert zsidó és protestáns testvéreink nem tartják azt hitelesnek, megbízhatónak.

A korai időkben a keresztény teológusok csak a zsidósággal való viták miatt nyúltak vissza a héber szöveghez, az újkorban pedig a protestánsokkal való egységet keresve engedtünk annak, hogy az Ószövetség fordítása a Héber Biblia ma használatos szövegét, a masszóréta szöveget kövesse. Ezek lehetnek ma is fontos szempontok, de tudnunk kell, hogy mindez az újszövetségi szezők és a korai Egyház gyakorlatának a feladását jelenti. Szerintem az Ószövetség fordítása során – sőt, a mai katolikus szentírásmagyarázat során is – nekünk inkább a Hetvenes fordítást kellene alapul vennünk, hisz ez volt az újszövetségi szerzők és az első évszázadok Egyházának Bibliája. Erről tanúskodik az Újszövetség, ezt tanúsítják az ókeresztény írók, és ezt bizonyítja az Egyház által évszázadokon át őrzött, másolt és terjesztett Szeptuaginta görög szöveg, a görög szövegtanúk százai, kezdve a Sínai és a Vatikáni kódextől egészen a késő-középkori görög minuszkulákig.

Mint egykori bibliafordítónak, nekem is be kell ismerem, hogy a Kispróféták könyvét, amelyet gyakorta idéznek az újszövetségi szerzők – természetesen a Hetvenes görög fordítás alapján –, én is a héberből fordítottam.

Tarjányi Béla                  

Példák a következő oldaltól,

azt követően egy figyelemreméltó  függelék.

Mt 12,21 / Iz 42,4

 

Mt 12,21

az ő nevében bíznak a nemzetek

Iz 42,4

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

törvényére várnak a szigetek

az ő nevében bíznak a nemzetek

Vulgáta

Legem eius insulae expectant

Neovulgáta

Legem eius insulae expectant

Károlyi (1590)

Az ő törvényét a szigetben lakó pogányok nagy örömmel veszik

Káldi (1626)

Az ő törvényét várják a szigetek

JB (1961)

Les îles attendent ses instructions

NEF (1974)

Auf sein Gesetz warten die Inseln

UOF (2009)

Le isole attendono il suo insegnamento

UPB (2006)

Tanítására várnak a szigetek

UKB (2006)

Az ő tanítására várnak a szigetek

KNB (2008)

Tanítására várnak a szigetek

 

Lk 3,6 – Iz 40,5

 

Lk 3,6

és meglátja minden test Isten üdvösségét

Iz 40,5

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

meglátja minden test egyaránt

 wD;j]y"

és meglátja minden test Isten üdvösségét  to; swthvrion tou' qeou'

Vulgáta

Et videbit omnis caro pariter

Neovulgáta

Et videbit omnis caro pariter

Károlyi (1590)

Minden test egyenlőképpen meglássa

Káldi (1626)

Megláttya minden test egyenlőképpen

JB (1961)

Et toute chair la verra

NEF (1974)

Alle Menschen werden sie sehen

UOF (2009)

Tutti gli uomini insieme la vedranno

UPB (2006)

Látni fogja minden ember egyaránt

UKB (2006)

Minden ember látni fogja

KNB (2008)

Látni fogja minden ember egyaránt

 

 

Lk 4,18 / Iz 61,1

 

Lk 4,18

Látást a vakoknak

Iz 61,1

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

a megkötözött börtöne megnyílik  j'/qAjq'P] !yriWsa}l'wÒ

  Látást a vakoknak

 tufloi'" ajnavbleyin

Vulgáta

Clausis aperitionem

Neovulgáta

Clausis aperitionem

Károlyi (1590)

A megkötözötteknek a tömlöcnek megnyílását

Káldi (1626)

A bérekesztetteknek a megnyitást

JB (1961)

Annocer aux captifs l`amnistie

NEF (1974)

Die Entlassung der Gefangenen

UOF (2009)

La scarcerazione dei prigionieri

UPB (2006)

Szabadon bocsátást a megkötözötteknek

UKB (2006)

Szabadulást hirdessek a foglyoknak

KNB (2008)

Hirdessem a foglyoknak a szabadulást

 

 

 

Csel 7,14 / Ter 46,27; MTörv 10,22

 

Csel 7,14

hetvenöt lélek ment Egyiptomba

Ter 46,27

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

hetven ember ment

hetvenöt lélek ment Egyiptomba

Vulgáta

Ingressae sunt septuaginta

Neovulgáta

Septuaginta / (MTörv: in septuaginta animabus)

Károlyi (1590)

Hetvenen valának

Káldi (1626)

Hetvenen vóltak

JB (1961)

Soixant-dix

NEF (1974)

Siebzig Personen

UOF (2009)

Le persone ammontano a settanta

UPB (2006)

Hetven lélek volt

UKB (2006)

A lelkek száma hetvenet tett ki

KNB (2008)

Összesen hetven volt

 

Csel 15,17 / Ám 9,12

 

Csel 15,17

Az emberek maradéka

Ám 9,12

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

Edom maradéka

Az emberek maradéka

Vulgáta

Ut possideant reliquias Idumaeae

Neovulgáta

Reliquias Edom

Károlyi (1590)

Birhassátok az Edomnak maradékát

Káldi (1626)

Hogy bírják Idúmea maradékit

JB (1961)

Ce qui reste d`Édom

NEF (1974)

Der Rest von Edom

UOF (2009)

Il resto di Edom

UPB (2006)

Birtokba veszik Edóm maradékát

UKB (2006)

Hadd foglalják el azt, ami Edomból megmarad

KNB (2008)

Birtokukba vegyék Edom maradványát

 

Csel 2,19 / Joel 3,3

 

Joel 3,3

Vért, tüzet és füstpárát

Jo 3,3

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

Vért és tüzet és füstoszlopot

  @v;[; t/rm}yti

 Vért és tüzet és füstpárát

  ajtmivda kapnou'

Vulgáta

Sanguinem et ignem et vaporem fumi

Neovulgáta

Sanguinem et ignem et columnas fumi

Károlyi (1590)

Vért, tüzet és köd oszlopokat

Káldi (1626)

Vért és tüzet és füstös párát

JB (1961)

Sang, feu, colonnes de fumée

NEF (1974)

Blut und Feuer und Rauchsäulen

UOF (2009)

Sangue e fuoco e colonne di fumo

UPB (2006)

Vért, tüzet és füstoszlopokat

UKB (2006)

Vért, tüzet és füstoszlopokat

KNB (2008)

Vért, tüzet és füstfelhőt

 

 

 

 

 

Róm 9,27 = Zsid 9,28 / Iz 10,22

 

Róm 9,27 = Zsid 9,28

Csak a maradék üdvözül

Iz 10,22

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

a maradékuk vissza fog térni  bWvy:

A maradékuk üdvözül

 swqhvsetai

Vulgáta

Reliquiae convertentur ex eo

Neovulgáta

Reliquiae revertentur ex eo

Károlyi (1590)

Csak a maradéka tér meg annak az Istenhez

Káldi (1626)

A maradékok megtérnek abból

JB (1961)

Ce n`est qu`un rest qui reviendra

NEF (1974)

Nur ein Rest kehrt um

UOF (2009)

Solo un suo resto ritornerà

UPB (2006)

Csak a maradék tér meg

UKB (2006)

Csak a maradék tér meg belőle

KNB (2008)

Csak a maradék tér meg belőle

 

1 Kor 1,19 / Iz 29,14

 

1 Kor 1,19

elpusztítom a bölcsnek bölcsességét

Iz 29,14

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

bölcseiknek bölcsessége el fog veszni

elpusztítom a bölcsnek bölcsességét

Vulgáta

Peribit enim sapientia a sapientibus ejus

Neovulgáta

Peribit sapientia sapientium eius

Károlyi (1590)

Az ő bölcseiknek bölcsessége elvész

Káldi (1626)

Elvész a bölcheség az ő bölcseitől

JB (1961)

La sagesse de ses sages tournera court

NEF (1974)

Die Weisheit seiner Weisen vergeht

UOF (2009)

Perirà la sapienza dei suoi sapienti

UPB (2006)

Vége lesz a bölcsek bölcsességének

UKB (2006)

Odalesz bölcseik bölcsessége

KNB (2008)

Elvész bölcseinek a bölcsessége

 

2 Tim 2,19 / Szám 16,5

 

2 Tim 2,19

Az Úr ismeri azokat, akik az övéi

Szám 16,5

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

Isten megmondja, kik az övéi  hw:hyÒ [d'yOwÒ

Az Úr ismeri azokat, akik az övéi

  e[gnw oJ qeo;"

Vulgáta

Mane notum faciet Dominus qui ad se pertinet

Neovulgáta

Notum faciet Dominus qui ad se pertineant

Károlyi (1590)

Reggel megmutatja az Úr, kik legyenek övéi

Káldi (1626)

Regel megmutattya az Úr
kik lé­gyenek övéi

JB (1961)

Yahvé fera conna ître qui est à

Lui

UPB (2006)

Reggel tudtul adja az Úr, hogy ki az övé

NEF (1974)

Morgen wird der Herr zeigen

UOF (2009)

Il Signore farà conoscere chi è suo

UKB (2006)

Holnap az Úr megmutatja, ki tartozik hozzá

KNB (2008)

Reggel majd ismeretessé teszi az Úr, hogy kik az övéi

 

 

Zsid 10,5 / Zsolt 40(39),7

 

Zsid 10,5

testet készítettél nekem

Zsolt 40,7

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

füleimet megnyitottad  yLi t;yriK; !yIn"zÒa;

 testet készítettél nekem

 sw'ma (B, S, A kódexek)

Vulgáta

Aures autem perfecisti mihi

Neovulgáta

Aures autem fodisti mihi

Károlyi (1590)

Kész az én fülem, Isten, kész az én fülem

Káldi (1626)

A füleimet pedig elkészítetted nékem

JB (1961)

Tu m`as ouvert l`oreille

NEF (1974)

Das Gehör hast du mir eingepflanzt

UOF (2009)

Gli orecchi mi hai aperto

UPB (2006)

Nyitott fület adtál nekem

UKB (2006)

Megnyitottad fülem a hallásra

KNB (2008)

Készségessé tetted fülemet

 

 

 

 

Zsid 11,5 / Ter 5,24

 

Zsid 11,5

Hénokot nem találták

Ter 5,24

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

Hénok nem volt  WNn<yaewÒ

Hénokot nem találták oujc huJrivsketo

Vulgáta

Et non apparuit

Neovulgáta

Et non apparuit

Károlyi (1590)

Nem találtaték Sohól

Káldi (1626)

És nem láttaték

JB (1961)

Puis il disparut

NEF (1974)

Er war nicht mehr da

UOF (2009)

Poi scomparve

UPB (2006)

És egyszer csak eltűnt

UKB (2006)

Isten előtt járt, aztán nem volt többé

KNB (2008)

Az Istennel járt, és eltűnt

 

Zsid 11,21 / Ter 47,31

 

Zsid 11,21

ráborult a botjának végére

Ter 47,31

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

Leborult az ágyának fejére hF;Mih' varoAl['

ráborult a botjának végére

 ejpi; to; a[kron th'" rJavbdou aujtou'

Vulgáta

Conversus ad lectuli caput

Neovulgáta

Adoravit Israel conversus ad lectuli caput

Károlyi (1590)

Leborulván az ő ágyának fejére

Káldi (1626)

Imádá az Istent az ágy fejéhez fordúlván

JB (1961)

Israël se prosternait sur le chevet de son lit

NEF (1974)

Israel neigte sich über das Kopfende seines Bettes

UOF (2009)

Si prostrò sul capezzale del letto

UPB (2006)

Izrael térdre borult az ágy fejénél

UKB (2006)

Meghajolt az ágy feje irányában

KNB (2008)

Imádta Istent az ágy fejére borulva

 

 

 

 

 

1 Pét 2,9 / Iz 43,21

 

1 Pét 2,9

A nép, amelyet megszereztem

Iz 43,21

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

Nép, amelyet én formáltam yli yTir]x'y: WzA![

A nép, amelyet megszereztem

 laovn mou o}n periepoihsavmhn

Vulgáta

Populum istum formavi mihi

Neovulgáta

Populum istum formavi mihi

Károlyi (1590)

A nép, amelyet magamnak formáltam

Káldi (1626)

E népet magamnak formáltam

JB (1961)

Le peuple que je me suis formé

NEF (1974)

Das Volk, das ich mir erschaffen habe

UOF (2009)

Il popolo che io ho plasmato per me

UPB (2006)

A népnek, amelyet magamnak formáltam

UKB (2006)

A nép, amelyet magamnak alkottam

KNB (2008)

A nép, melyet magamnak formáltam

 

1 Pét 2,9 / Kiv 19,6

 

1 Pét 2,9

királyi papság vagytok

Kiv 19,6

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

papok királysága lesztek számomra  !ynIh}Ko tk,l,m]m'

királyi papság vagytok

basivleion iJeravteuma

Vulgáta

Eritis mihi regnum sacerdotale

Neovulgáta

Eritis mihi regnum sacerdotum

Károlyi (1590)

Lesztek énnékem papi országom

Káldi (1626)

Ti lésztek nekem papi országom

JB (1961)

Un royaume de prêtres

NEF (1974)

Ein Reich von Priestern

UOF (2009)

Un regno di sacerdoti

UPB (2006)

Papok királysága lesztek

UKB (2006)

Papi királyságom lesztek

KNB (2008)

Ti lesztek az én papi királyságom

 

 

 

 

 

Iz 11,2 – a Szentlélek hat / hét ajándéka

 

Iz 11,2

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

(hat ajándék – hiányzik a jámborság)

Vulgáta

Sapientia, intellectus, consilium, fortitudo, scientia, pietas, timor Domini

Neovulgáta

Sapientia, intellectus, consilium, fortitudo, scientia, timor (6)

Károlyi (1590)

Bölcsesség, értelem, tanács, hatalom, tudomány, istenfélelem (6)

Káldi (1626)

Bölcheség, értelem, tanáts, erősség, tudomán, Isteni tisztelet, Úr félelme

JB (1961)

Sagesse, intelligence, conseil, force, science, crainte de Yahvé

NEF (1974)

Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Gottesfrucht (6)

UOF (2009)

Sapienza, intelligenza, consiglio,  fortezza, conoscienza, timore del Signore (6)

UPB (2006)

Bölcsesség, értelem, tanács, erő, az Úr ismerete és félelme (6)

UKB (2006)

Bölcsesség, értelem, tanács, erősség, tudás, az Úr félelme (6)

KNB (2008)

Bölcsesség, értelem, tanács, erős­ség, tudás és az Úr félelme (6)

 

Csel 7,43 / Ám 5,26-27

 

Csel 7,43

Molok sátrát és isteneteknek Refánnak csillagát

Ám 5,26-27

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

királyod szentélyét, és istened csillagát  

         

Molok sátrát és isteneteknek, Refánnak csillagát

…et imaginem idolorum vestrorum, sidus dei vestri

tabernaculum Moloch vestro…

Neovulgáta

Portastis Saccut regem vestrum, et Caivan, imagines vestras, sidus deorum vestrorum

Károlyi (1590)

…és a Chionnak képeit, a ti képeiteket, a ti Istenteknek csillagát

Molok bálványtoknak sátorát hordoztátok…

Káldi (1626)

Sátort hordoztatok a ti Moloktoknak, és a ti bálványitok képét, a ti Istentek csillagát

JB (1961)

Vous emporterez Sakkut, votre roi, et Keván, votre dieu

NEF (1974)

Ihr werdet Sakkut als euer König vor euch hertragen müssen, und den Kewan, euren Sterngott

UOF (2009)

Avete innalzato Siccut come vostro re e Chiion come vostro idolo, e Stella come vostra divinità

UPB (2006)

Közben hordoztátok királyotokat, Szikkútot, és Kijjúnt, csillagistenetek képmását

UKB (2006)

Vihetitek majd Szakkut királyotokat, és Isteneteket, Keván csillagistent

KNB (2008)

Kevánt, bálványaitokat, isteneitek csillagát

 

Róm 9,29 / Iz 1,9

 

Róm 9,29

nem hagyott volna nekünk utódokat

Iz 1,9

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

Ha Jahve egy nagyon kevés maradékot nem hagyott volna nekünk  

nem hagyott volna nekünk utódokat

Vulgáta

Nisi Dominus exercituum reliquisset nobis semen

Neovulgáta

Nisi Dominus exercituum reliquisset nobis semen

Károlyi (1590)

Ha a Seregeknek Ura Istene valami keveset meg nem hagyott volna bennünk

Káldi (1626)

Ha a seregek Ura magot nem hagyott volna nékünk

JB (1961)

Si Yahvé Sabaot n`avait laissé quelques survivants

NEF (1974)

Hätte der Herr der Heere nicht einen Rest für uns übriggelassen

UOF (2009)

Se non ci avesse lasciato qualche superstite

 UPB (2006)

Nem hagyott volna néhány menekültet

UKB (2006)

Nem hagyott volna meg némi maradékot

KNB (2008)

Nem hagyott volna nekünk néhány menekültet

 

 

Mt 1,23 / Iz 7,14

 

Mt 1,23

íme, a szűz fogan

Iz 7,14

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

íme, a fiatal nő fogan íme, a szűz fogan

Vulgáta

Ecce virgo concipiet

Neovulgáta

Ecce virgo concipiet

Károlyi (1590)

Íme, egy szeplőtelen szűz fogad az ő méhébe

Káldi (1626)

Íme egy szűz méhében fogad

JB (1961)

La jeune fille est enceinte

NEF (1974)

Die junge Frau wird schwanger werden (nem Jungfrau)

UOF (2009)

Ecco: la vergine concepirà

UPB (2006)

Íme, egy fiatal nő teherben van

UKB (2006)

Íme, a szűz fogan

KNB (2008)

Íme, a szűz fogan

 

 

Jn 6,31 / Zsolt 78 (77),24

 

Jn 6,31

az égből kenyeret adott nekik enni

Zsolt 78,24

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

az égből gabonát adott nekik

az égből kenyeret adott nekik enni

Vulgáta

Panem caeli dedit eis

Neovulgáta

Panem caeli dedit eis

Károlyi (1590)

Mennyei kenyeret adott vala nékiek bőséggel

Káldi (1626)

Égi kenyeret ada nékik

JB (1961)

Il leur donna le froment des cieux

NEF (1974)

Er gab ihnen Brot von Himmel

UOF (2009)

Diede loro pane del cielo

UPB (2006)

Mennyei gabonát adott nekik

UKB (2006)

Égi kenyeret adott nekik

KNB (2008)

Mennyei kenyeret adott nekik

 

 

1 Pét 1,24 / Iz 40,6

 

1 Pét 1,24

Az ember dicsősége olyan, mint a virág

Iz 40,6

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

Ez ember jósága olyan, mint a virág 

Az ember dicsősége olyan, mint a virág Vulgáta

Omnis gloria eius quasi flos agri

Neovulgáta

Omnis gloria eius quasi flos agri

Károlyi (1590)

Annak szépsége mint a mezei virág

Káldi (1626)

Minden test széna, és minden ő dichősége mint a mezei virág

JB (1961)

Sa délicatesse est celle de la fleur des champs

NEF (1974)

All seine Schönheit ist wie die Blume auf dem Feld

UOF (2009)

Tutta la sua grazia è come un fiore del campo

UPB (2006)

Minden szépsége, mint a mezei virágé

UKB (2006)

Minden szépsége, mint a mező virága

KNB (2008)

Minden szépsége olyan, mint a mező virága

 

Zsid 1,6 / MTörv 32,43

 

Zsid 1,6

imádja őt Isten minden angyala

MTörv 32,43

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

(hiányzik!)

imádja őt Isten minden angyala

Vulgáta

---

Neovulgáta

---

Károlyi (1590)

---

Káldi (1626)

---

JB (1961)

Cieux, exultez avec lui, et que les fils de Dieu l`adorent! … et que tous les envoyés de Dieu affirment sa force!

NEF (1974)

Erhebt das Siegesgeschrei, ihr Himmel,  .. werft euch vor ihm nieder, ihr Götter!

UOF (2009)

---

UPB (2006)

---

UKB (2006)

Ti egek, ujjongjatok, istenek fiai, imádjátok, … Istennek küldöttei, magasztaljátok hatalmát!

KNB (2008)

---

Mt 9,13; 12,7 / Óz 6,6

 

Mt 9,13

Irgalmat akarok és nem áldozatot

Óz 6,6

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

Szeretetet akarok és nem áldozatot   

Irgalmat akarok és nem áldozatot  

Vulgáta

Misericordiam volui, et non sacrificium

Neovulgáta

Caritatem volo et non sacrificium

Károlyi (1590)

Irgalmasságot kívánok én, nem áldozatot

Káldi (1626)

Az irgalmasságot kivántam, és nem az áldozatot

JB (1961)

C`est l`amour que je veux

NEF (1974)

Nicht Schlachtopfer will ich, sondern Liebe

UOF (2009)

Voglio l`amore e non il sacrificio

UPB (2006)

Szeretetet kívánok és nem áldozatot

UKB (2006)

Nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet

KNB (2008)

Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot

 

 

Gal 3,13 / MTörv 21,23

 

Gal 3,13

átkozott mindaz, aki a fán függ

MTörv 21,23

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

átkozott az akasztott (nincs fa)   

átkozott mindaz, aki a fán függ

Vulgáta

Maledictus est, qui pendet in ligno

Neovulgáta

Maledictus, qui pendet in ligno

Károlyi (1590)

Istennek előtte átkozott az, ki a fán függ

Káldi (1626)

Az Istentől megátkoztatott aki a fán függ

JB (1961)

Un pendu est une malédiction de Dieu

NEF (1974)

Ein Gehenkter ist ein von Gott verfluchter

UOF (2009)

L`appeso è una maledizione di Dio

UPB (2006)

Átkozott az Isten előtt az akasztott ember

UKB (2006)

Az akaszott ember Istentől átkozott

KNB (2008)

Isten átkozottja az, aki a fán függ

 

Zsid 2,7 / Zsolt 8,6

 

Zsid 2,7

kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál

Zsolt 8,6

HÉBER ÓSZÖVETSÉG

SZEPTUAGINTA

kevéssel tetted őt kisebbé Istennél  

kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál  

Vulgáta

Minuisti eum paulo minus ab angelis

Neovulgáta

Minuisti eum paulo minus ab angelis

Károlyi (1590)

Valamennyire kisebbé teremtette az angyaloknál

Káldi (1626)

Kissebbé tetted őtet egy kevéssé az Angyaloknál

JB (1961)

A peine le fis-tu moindre qu`un dieu

NEF (1974)

Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott

UOF (2009)

L`hai fatto poco meno di un dio

UPB (2006)

Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél

UKB (2006)

Majdnem isteni lénnyé tetted

KNB (2008)

Kevéssé tetted őt kisebbé az angyaloknál

Függelék

Vanyó László

Az Egyházatyák Bibliája, a Septuaginta
és a vele kapcsolatos kérdések
(részlet)

Egy kinyilatkoztatás és több Biblia?  

Igen, mert tulajdonképpen három Bibliánk van, a héber, a görög, a latin. Sőt folytathatjuk, hiszen a modern népnyelvi fordítások is mind ezek valamelyikétől függnek. A „biblia” itt természetesen könyvet jelent. A kinyilatkoztatás forrása maga Isten, Jézus Krisztus, letéteményese az Egyház, melynek közvetítő tevékenysége nélkül a Biblia, a Bibliák  sem lehetnénk a kezünkben. A Biblia is kinyilatkoztatás-közvetítő, nem maga a kinyilatkoztatás, hanem a hagyományozott kinyilatkoztatás normatív, kánoni formája, amely tekintélyét a kanonizáló Egyháznak köszönheti.

Az Egyház azonban nem a héber Ószövetséget adta kezünkbe, hanem annak görög fordítását, a Septuagintát. A görög nyelvű kereszténységnek volt fordított Ószövetsége, volt eredeti görög Újszövetsége. A latin kereszténységnek mindkét Szövetsége fordítás volt, de Ószövetségét is a Septuagintából fordították. A görög Egyháznak nem volt választása az Ószövetséget tekintve, számára adott volt a Septuaginta. A latin Egyház mindkét Szövetséget fordításban kapta, nagyobb szabadságot érzett a 4-5. században, hogy mit válasszon, kitartson a Vetus Latina mellett, vagy Jeromos javított kiadását, vagy az Ószövetség tekintetében a „translatio juxta hebraeos”-t tegye-e magáévá. A textus massoreticus kontroll-funkciója jelen volt már Órigenész Hexaplájá­nál, majd szinte kizárólagos kritériummá lett Szent Jeromosnál. Ám Jeromos „juxta hebraeos” fordítása maradt a tudósok ügye, nem tette magáévá az Egy­ház. A modern Ószövetség-fordítások viszont mind a textus masso­re­ti­cus­ra hivatkoznak.

A fent említett „három Biblia” valójában testvérek, mert az egy kinyilatkoztatás tanúi, csak azzal a különbséggel, hogy a héber biblia interpretációjában nincs jelen az Újszövetség szempontja, míg miután a Septuaginta az Egyház Ószövetsége lett, értelmezésénél figyelembe vették egységét az Újszövetséggel. Ez azonban egyáltalán nem érintette a Septuaginta szövegállományát. A zsidóság is korábban „kanonizálta” a LXX Pentateuchus szövegét, mint a héber szöveget, amely a görög szöveg kanonizálása után is fejlődésen ment keresztül. A  héber kánon jóval később fogalmazódott meg, arról nem is beszélve, hogy mily későn szilárdult meg.

 

Szent Jeromos és a LXX

 

Úgy is formulázható, hogy Jeromos tévedése a „veritas hebraica” volt, amelynek nevében ki akarta iktatni az Egyház használatából a Septuagintát. Munkásságának első szakaszában maga is a LXX alapján javította a latin Biblia szövegét, amit „emendatio”-nak nevezett. Példaképe volt Órigenész, aki a héber szöveg alapján akarta javítani a LXX-t. Nem is ellentmondásmentes irodalmi hagyatéka, amelyben azért a homiliákban nem tudott lemondani a LXX-ról, míg felfogása mind radikálisabb lett.

Amíg Órigenész soha nem akarta helyettesíteni a Septuagintát, csak megbízható LXX-szöveget akart rekonstruálni, addig Jeromos sokkal messzebb jutott: a textus massoreticus alapján készült latin fordításával akarta kiszorítani  mind a Vetus Latinát, mind a Vulgatát, sőt arra is gondolt, hogy a héberből készült latin fordítását görögre fordítva használni fogják a keleti Egyházban is.

A Vetus Latinán végzett javításai nyomasztóan hatottak rá, mert mindig úgy érezte, harmadkézből kapott szövegen dolgozik. 392-ben adta ki a Quaestiones Hebraicae in Genesim c. művét, amely a héberből való fordítás bejelentése és apológiája volt. Ekkor a LXX tekintélyét már teljesen kétségbe vonta, mert nem volt tisztában azzal, hogy még a rabbik sem mondtak le egészen a LXX tanulmányozásáról[i]. Szent Ágoston helytelenítette a héberből való fordítás gondolatát, és drámai levelezésbe kezdtek[ii]. Ágoston világosan értésére adta Jeromosnak, hogy az elsőség a Vetus Latináé, mert amikor a héber szöveg alapján készített Jónás-könyve fordítása megérkezett Tripolisba, és ott a helyi püspök azt olvastatta fel nagyhét során, a hívek el akarták égetni a fordítást, mert a latin Egyháznak megvan a maga fordítása a LXX szöveg alapján[iii].

Jeromos alapvető tévedése az volt, hogy azt hitte, az apostolok és az evan­gelisták a textus massoreticust idézték az újszövetségi Szentírásban, és ebből indult ki. Maga isteni ihletésűnek tekintette a héber szöveget, de csak egyházi jóváhagyást tulajdonított mind a Septuagintának, mind a Vetus Lati­nának, és ezért gondolta, hogy új inspirált, a héber alapján készült fordítással „aján­dé­kozhatja meg” az Egyházat. Mert az eredetileg filológiai tartalmú „veritas heb­raica”-t megtöltötte a kanonicitás teológiai tartalmával[iv].

Ma számunkra ezek a kérdések nem közömbösek, mert a keleti Egyház a Septuagintát tekinti a kereszténység kanonizált Ószövetségének, miközben a nyugati Egyházban  minden új fordítás a héber szöveg alapján készült. Teológiánk és liturgiánk nem a textus massore­ticuson, hanem a Septuagintán és a Vetus Latinán, Vulgatán nyugszik. Ez mindenek­előtt a tanfejlődésre érvényes állítás. Az ókeresztény egyház Bibliája nem a textus masso­reticus, hanem a Septuaginta, még akkor is, ha a 4. században számos keresztény szerző a zsidó kánont tartotta, amely a Septuaginta kánon leszűkítését jelentette. 

 biblia/idezet70.doc

A fenti részletet az alábbi tanulmányból idéztük:

Vanyó László, Az egyházatyák Bibliája, a Septuaginta, in: Jeromos füzetek 35.sz., 1999 Húsvét, 5-16.o.